نـــــظــــم
” اجــــازت “
ِانـــــجـينيــئــر صـــدام زرداري
ڇـــڏي وڃ ڇـــڏي وڃ ڀـــلــــي تـــون ڇـــڏي وڃ
اســـــان جـــي کِــــلــــڻ ۾ ڪـــمـــي ڪــــون ايـــنـــدي
سنـــگـــت جــــي ٽـــولــــي ۾ تـــاڙيـــون مِـــلائــــي
اســــــان جـــا ٽـــــهــــڪ تـــوکــــي پـــيـــغـــام ڏيـــنـــدا
وري اپــــســــرائــــن جـــا مـــيـــلا بـــه ٿـــيـــنـــدا
وري وار کۡـــلنـــدا وري نــــــيــــڻ مــــِلــــنــــدا
وري ڪــــا ڪۡــــنــــواري کــــولــــــي هــــار ٻانــــهون
اســــــان لاءِ وڇـــــائــــي ڳـــــاڙهــــي ســــيــــج ويــــهــــنــــدي
چــــــــــيـــــئــــــي ڇــــــــــــــا ؟
چـــــيــــئــــي ڇــــا تــــه وِيــــنـــديـــن جــــگــــر هـــنـــيـــاوءٌ ڏاري ؟
اڙي هـــــــــل! اڙي هـــــل!
اســــــان جــــي جــــگر کـــــي تـــــو مــــاپــــي ڏٺــــو آ ؟
هـــــي ســـــــمــــنـــــڊ ۽ دريـــــا هــــي گــــنــــگــــا ۽ جـــــمــــنــــا
اســــــان جــــي جــــگر جـــو نــــنــــڍو هــــڪ حِــــصــــو آ
ڇـــڏي وڃ ڇـــڏي وڃ ڀـــلــــي تـــون ڇـــڏي وڃ

Advertisements